TIETOSUOJASELOSTE
Rakennus Herlevi Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Rakennus Herlevi Oy

Yhteystiedot: Peikkolinnankatu 4, 67100 Kokkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Rakennus Herlevi Oy
Ilkka Herlevi
Peikkolinnankatu 4, 67100 Kokkola
Puh. 0500 822 276
ilkka.herlevi@rakennusherlevi.fi


Ylläolevat tiedot ovat myös tietosuojavastaavan yhteystiedot.

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä säilytetään asiakkaiden yritykselle antamia tietoja.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
asiakassuhteen hoitaminen
palveluistamme ja tuotteistamme kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero
Asiakastiedot
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
tiedot ajanvarauksista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Rakennus Herlevi Oy
Ilkka Herlevi
Peikkolinnankatu 4, 67100 Kokkola

 

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa kerran vuodessa maksutta, useammista pyynnöistä veloitamme toimistokulut.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä toimivat:
verkkosivusto www.rakennusherlevi.fi
asiakkaan liikkeessä antamat tiedot; esimerkiksi kanta-asiakasrekisteriin, laskutustiedot, maksusitoumustiedot
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
Asiakkaalta itseltään arvontojen tai muiden kilpailujen yhteydessä
Asiakkailta paperilomakkeen kautta

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme tietoja eri palveluntarjoajille eri käyttötarkoituksia varten. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalain säädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
tilitoimisto (kirjanpitomateriaalit)
Google
Instagram

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Rakennus Herlevi Oy:n työntekijät.
Asiakasrekisteriin on pääsy myös kohdassa 6. mainittujen yritysten työntekijöillä tarpeen mukaan esimerkiksi laskutusepäselvyyksien selvittämiseksi.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Rekisterinpitäjän henkilökunta on salassapitovelvollinen yrityksen ja asiakkaan tietojen osalta.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi uutiskirjepalvelua käytettäessä. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin

Yhteystiedot

Rakennus Herlevi OY
Peikkolinnankatu 4, 67100 Kokkola
Puh. 0500-822276
E-mail: ilkka.herlevi@rakennusherlevi.fi
Y-2565418-2

TIETOSUOJASELOSTE
Rakennus Herlevi Oy

Tarjouspyyntö